" آن قدر دلم گرفته...

 ... که حتی ته دیگ سیب زمینی هم خوشحالم نمیکنه! "                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

/ 3 نظر / 17 بازدید
فری

اخه چرا.. چرا دختری ب جوانی و زیبایی تو نباید شاد باشه چرا ما باید دایم زست غم بگیریم چرا.... مگه شادی چیه بقول خودت همین ته دیگ سیب زمینی چایی داغ حمام گرم لب پنجره رفتن و اسمان را دیدن بو کردن غذای مادر حرف زدن با خواهر دیدن ی دوست و... هزاران چیز کوچیک دیگه... بخدا در برابر این همه نعمت خدا مسیولیم ک شکر نمیکنیم ولذت نمیبریم ادمهای نا سپاس همیشه غم دارن و ادمهای سپاس گزار و قدر دان همیشه شادن چون نعمتهای خدا را میشناسن واز همه چیزای کوچیک لذت میبرن . ما بلد نیستیم شاد باشیم وگرنه شادبودن خیلی راحتتر از غمه وما اگر نمیتونیم خودمون و داشته هامون را پیدا و یاور کنیم تقصیر کسی نیست جز خودمون ... چرا نباید با این همه چیزهای زیبا و خوب در کنارمون شاد باشیم و اون هم تو یه دختر خانم جوان و موفق ... بعنوان خواهرت نصیحتی بهت میکنم واینکه بدون اعتماد بنفس شادی میاره وگاهی ناشادی ما از کمبود اعتماد بنفس ماست و بدون که ادمهای شاد که منبع شور و انرزی ان همه جا محبوب و دوست داشتنی ان وبرعکس... یکی از راز و رمز ادمهای جذاب و موفق شادی است... و شادی فقط در دست توست نه کس دیگه. تو هنوز راه درازی از امید داری کمی بیشتر نگاه

فری

اخه چرا.. چرا دختری ب جوانی و زیبایی تو نباید شاد باشه چرا ما باید دایم زست غم بگیریم چرا.... مگه شادی چیه بقول خودت همین ته دیگ سیب زمینی چایی داغ حمام گرم لب پنجره رفتن و اسمان را دیدن بو کردن غذای مادر حرف زدن با خواهر دیدن ی دوست و... هزاران چیز کوچیک دیگه... بخدا در برابر این همه نعمت خدا مسیولیم ک شکر نمیکنیم ولذت نمیبریم ادمهای نا سپاس همیشه غم دارن و ادمهای سپاس گزار و قدر دان همیشه شادن چون نعمتهای خدا را میشناسن واز همه چیزای کوچیک لذت میبرن . ما بلد نیستیم شاد باشیم وگرنه شادبودن خیلی راحتتر از غمه وما اگر نمیتونیم خودمون و داشته هامون را پیدا و یاور کنیم تقصیر کسی نیست جز خودمون ... چرا نباید با این همه چیزهای زیبا و خوب در کنارمون شاد باشیم و اون هم تو یه دختر خانم جوان و موفق ... بعنوان خواهرت نصیحتی بهت میکنم واینکه بدون اعتماد بنفس شادی میاره وگاهی ناشادی ما از کمبود اعتماد بنفس ماست و بدون که ادمهای شاد که منبع شور و انرزی ان همه جا محبوب و دوست داشتنی ان وبرعکس... یکی از راز و رمز ادمهای جذاب و موفق شادی است... و شادی فقط در دست توست نه کس دیگه. تو هنوز راه درازی از امید داری کمی بیشتر نگاه

فرزانه

عزیزم....[قلب شکسته] چراااا؟؟؟؟؟